Algemene voorwaarden

Offerte en factuur
U kunt bij ons vrijblijvend een offerte aanvragen over de door ons te bieden diensten of producten. Bij het aankopen van een dienst of product krijg u een e-factuur toegestuurd per mail waarop het verschuldigde bedrag staat geschreven. Het is mogelijk dit bedrag te voldoen per bank of de meegestuurde link via Ideal. Gelieve verzoeken wij u het bedrag binnen 30 dagen te voldoen. Bij het overschrijden van dit tijdsbestek wordt er een aanmaning gestuurd dit is zonder kosten. Deze aanmaning moet de factuur binnen 14 dagen worden voldaan. Wordt deze betaling niet binnen 14 dagen voldaan mogen wij de wettelijke rente van 2% rekenen boven op het bedrag.

Aansprakelijkheid
Art Of Sapiens aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan vanuit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Online workshops
– Bij aankoop van een online workshop krijgt u 3 maanden toegang tot het aangekochte product.
– Annulering is mogelijk indien dit  binnen 24 uur na aankoop dit kenbaar is gemaakt via het contactformulier op de website. Na deze 24 uur is annuleren niet meer mogelijk en vindt er geen restitutie plaats.
– De deelnemers ontvangen content uitsluitend voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan de documentatie zonder voorafgaande toestemming van verkoper te vermeerderen en/of te verspreiden.

Live workshops
– Oersterke verdediging workshop en ademhalingsworkshop worden beide afgehandeld via www.gezondr.nl. Art Of Sapiens is vrijgesteld van aansprakelijkheid
– De deelnemers ontvangen het cursusmateriaal uitsluitend voor eigen gebruik. Het is deelnemers niet toegestaan de documentatie zonder voorafgaande toestemming van Art of Sapiens te vermeerderen en/of te verspreiden.

Afwikkeling van geschillen

Prijzen

  1. Alle online diensten van Art of Sapiens zijn vrijgesteld van btw.
  2. Live workshop worden afgerekend via het bedrijf gezonder.
  3. Art Of Sapiens behoudt zich het recht voor om prijzen weergegeven op de website te wijzigen.

Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Art Of Sapiens onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst door Art Of Sapiens blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder wordt verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, ziekte van docent, pandemie, uitbraak van ziekte (voorbeelden: COVID- 19, SARS, Vogelgriep, Q-koorts, Gekke koeienziekte), werkliedenuitwsluiting, transportmoeilijkheden, brand of andere ernstige storingen binnen het bedrijf van Art Of Sapiens of diens leveranciers.
Art of Sapiens is niet aansprakelijk tot nakoming van enige verplichting indien er sprake is van overmacht. 

Klachten
– Art Of Sapiens hanteert de volgende definitie van een klacht: ‘ Een klacht is een schriftelijke en ondertekende uiting van ontevredenheid die bij de organisatie specifiek per post binnen komt’
– Een binnengekomen klacht wordt in behandeling genomen door zowel Jeanne Hartman als Jordi Joosten en wordt vertrouwelijk behandeld
– Binnen 3 weken na ontvangst van de klacht ontvangt de indiener van de klacht bericht
– 8 weken na ontvangstdatum van de klacht vindt er een schriftelijke afhandeling plaats. Indien de klacht meer tijd vergt, kan dit termijn worden verlengd. De indiener van de klacht zal hier schriftelijk van op de hoogte worden gesteld

Winkelwagen
  • Je winkelwagen is leeg.